موضوع: ویدیو-صوت-نرم افزار تاریخ درج: 1400/12/01

موضوع: مناسبت ها تاریخ درج: 1399/12/05
https://marand.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/5926/image/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3.jpg

موضوع: مناسبت ها تاریخ درج: 1399/09/09
http://rezaeenejad.ir/Files/Image/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b9_%db%b1%db%b6-%db%b0%db%b0-%db%b0%db%b9.jpg
شهادت دانشمند بی بدیل، برجسته و ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع کشورمان،دکتر محسن فخری زاده توسط دشمنان ملت ایران، نماد و نشانه واضح کینه و هراس دشمن از مقاومت و عظمت ملت ایران است؛ کینه و هراسی که شهادت سردار مقاومت، شهید قاسم سلیمانی را نیز رقم زد.

موضوع: مناسبت ها تاریخ درج: 1399/01/19

موضوع: مناسبت ها تاریخ درج: 1399/01/01
http://rezaeenejad.ir/Files/Image/%d8%b3%d8%a7%d9%8499.jpg

12345678910...